Publications

Publications on Jacob Haafner

This bibliography of the writings on Haafner strives to be complete. It also includes poems inspired by Haafner. The publications are listed per language. This is followed by a list of archival sources on Jacob Haafner. If you have any additions or improvements, please do not hesitate to contactHaafner@paulvandervelde.nl.

Dutch

Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel VII, Haarlem: J.J. van Brederode 1867, 5-7.

Abelung, F., Versuch einer Literatur der Sanskrit Sprache, St. Petersburg 1830.

Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, 1801, 1802, 1803, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1823, 1824.

Biografische Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse Letterkunde, onder red. van J.G. Frederiks en F. Jos van den Branden, Amsterdam z.j.

Bodewitz, H.W., De ‘late’ ontdekking van het Sanskrit en de oudindische cultuur in Europa (Leiden 2002), 12-13.

Boekenzaal der geleerde wereld en tijdschrift voor protestantse in het Koninkrijk der Nederlanden, januari Amsterdam: De erven D. onder de Linden en zoon 1826.

Boneschansker, J., Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, Leeuwarden 1987.

Bor, J. ‘Jacob en Mamia: Verliefd op een Achttiende-Eeuwse Indiase Danseres’, Volksdans 24 (3), September 2005, 12-14.

Brandt Corstius, J.C., Geschiedenis der Nederlandse literatuur, Utrecht 1959.

Crebolder, Emma, Zwerftaal, Amsterdam 1995.

Crebolder, Emma, ‘Haafner’, in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds) De Werken van Jacob Haafner 2 (Zutphen 1995), 25.

Daubanton, F., Prolegomena, Utrecht 1911.

Dekker, R., Uit de schaduw in ‘t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek, www.fhk.eur.nl/personal/r.dekker/themaa6ve.html, 7.

Feith, Rheinvis, Verhandeling over de verbreiding der Evangelieleer over den Aardbodem, Amsterdam 1809.

Hart, Maarten ‘t, Vrij Nederland, 12 september 1987.

‘Jacob (Godfried) Haafner 1754-1809’, in: H. Heesen, H. Jansen en E. Schilders (eds), Waar ligt Poot? Over de dood en laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers (Baarn 1997), 105-107.

Heldring, O.G., Nederlandsch Hervormde Kerk in Indië, Utrecht 1855.

Hofdijk, W.J., ‘Mamia’, (Zijnde een uitboezeming ingeblazen door de lecture van: J. Haafner Reize in eenen Palanquin te Amsterdam bij Johannes Allart, MDCCCVIII en thans opnieuw in ‘t licht gegeven, vercierd met eene door R. Vinkeles gesneden plaat uyt deszelfs Tweede Deel getrokken) Almanak voor het Schoone en het Goede (1840).

Hofdijk, W.J., ‘Mamia (Zijnde een uitboezeming ingeblazen door de lecture van: J. Haafner Reize in eenen Palanquin te Amsterdam bij Johannes Allart, MDCCCVIII en thans opnieuw in ‘t licht gegeven, vercierd met eene door R. Vinkeles gesneden plaat uyt deszelfs Tweede Deel getrokken) ‘, te Leyden bij De Uitvreter MCMXCII.

Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a Nederlands-Indië, Leiden 1991.

Kampen, N.G. van, Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen, deel II, ‘s-Gravenhage 1822.

Kampen, N.G. van, Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers van de zestiende tot de negentiende eeuw (derde deel), Haarlem 1835.

Kist, N.C. en H.J. Royaards, Archief Kerkelijke Geschiedenis inzonderheid van Nederland, Leiden 1834.

Laan, K. ter, ‘Haafner’, in: K. ter Laan, Multatulis Encyclopedie, Amsterdam 1995.

Lange, G. de, Dweepzieke godsdienstijver en schandelijke vooroordelen’, Teylers Musuem Magazijn 25 (1989), 16-19.

Lange, G. de, Dweepzieke godsdienstijver en schandelijke vooroordelen, Leiden 1988. Unpublished article.

Meer, W. van der en J. Bor, De roep van de Kokila. Historische en hedendaagse aspecten van Indiase muziek (…….), 47-51.

Moor, J.A. de en P.G.E.I.J. van der Velde, ‘”De Heilige Tale des Lands”. Jacob Haafner als voorloper van de studie van het Sanskrit in Nederland’ in: Waarom Sankrit?

Honderdvijfentwintig jaar Sanskrit in Nederland, onder redactie van H.J. ‘t Hart-van den Muijzenberg (Leiden 1991), 86-94 en een los toegevoegde pagina tussen pagina 86 en 87.
Moor, J.A., ‘Jacob Haafner 1754-1809, reiziger in Azië’, Nieuw Letterkundig MagazijnXII (1994) 2, 26-28.

Multatuli, Verzamelde Werken, IV, Amsterdam 1952.

Neurdenburg, J.C., ‘De Zendingswetenschap’, Mededelingen Zendingsvereeniging, 20ste jaargang 1876, 438-447.

Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, deel III, Leiden 1914.

Nieuwe Algemeene Konst- en Letter- Bode, Haarlem 1797.

Nieuwenhuys, Rob, Oost-Indische Spiegel, Amsterdam 1972

Olivier, J., Land- en Zeetogten, III, Amsterdam 1830.

Prinsen, J. Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis, ‘s-Gravenhage 1928.

Saalmink, L.G., ‘Uit de werkplaats van het project Brinkman 1801-1832 II’De Negentiende Eeuw 5 (1991) 1, 37-47, 43-44.

Schutte, G.J., A Critical Survey of Studies on Dutch Colonial History, ‘s-Gravenhage 1980.

Talboys, D.A., A historical sketch of Sanskrit Literature, Oxford 1832.

Terpstra, H., ‘Jacob Haafner en zijn denkbeelden over het kolonialisme’, Tijdschrift voor Geschiedenis 75 (1962) 2, 129-154.

Vanvugt, E. ‘Vierhonderd jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind. Multatuli, Poncke en de anderen’, Vrij Nederland, 4 februari 1995.

Vanvugt, E., ‘Jacob Haafner (1754-1809) De “vergeten” antikoloniaal’ , in: E. Vanvugt, Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West (Amsterdam 1996), 68-73

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘In het rasphuis van Europa. De reisverhalen van Jacob Haafner (1755-1809)’, Indische Letteren 5 (1990) 3, 97-113.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘J.G. Haafner’, in: Salverda, M (ed.), Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830 (Amsterdam 1992), 16-69.

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘Biografische schets van Jacob Gotfried Haafner (1754-1809)’, in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds), De Werken van Jacob Haafner 1 (Zutphen 1992), 11-38.

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reisverslagen van Jacob Haafner (1754-1809)’, Museummagazine Vitrine 5 (1992) 2, 16-17.

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘Jacob Haafner (1754-1809) en de zending’, in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds), Jacob Haafner. Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen(Hilversum 1993), 9-28.

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘Een zekeren Oosterschen gloed. Twee eeuwen Haafner en de kritiek’, in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds), De Werken van Jacob Haafner 2 (Zutphen 1995), 11-28.

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘Jacob Haafner aan het Committé voor den Oost Indischen Handel en Bezittingen’, Tmesis 5 (1996?), 6-14.

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘De wereld volgens Jacob Haafner, in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds), De Werken van Jacob Haafner 3 (Zutphen 1997), 11-25.

Velde, P.G.E.I.J. van der, Kees, Kees! riep het oranjegepeupel, NRC 29 april 1999.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘Jacob Haafner in Mauritius: ‘1786-1787. Houses and Morals on Rollers’, in: S.J.T. Evers and V.Y. Hookoomsing, Globalisation and the South-West Indian Ocean, (Leiden and Réduit: International Institute for Asian Studies and University of Mauritius 2000.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘Isle de France: in het land van de walgvogel en de Javaanse appelvink. Jacob Haafners schets van Mauritius 1786-1787’, in: J. Thomas Lindblad en Willem van der Molen (eds.), Macht en Majesteit. Opstellen voor Cees Fasseur ( Leiden: Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië. Universiteit Leiden 2002), 168-189. Semaian 22.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘Camp de Vénus’ on ‘Roller Island’. Jacob Haafner’s description of Mauritius, 1786-1787, Port Louis: The Hassam Torraawa Trust 2004. Occasional paper 6. Société de l’historire de l”Ile de Maurice.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘Woede!’, in: J.J.B. Kuipers, M.C.S. Raats en A.J. van der Veeke (eds.), Laaglandse verhalen, Vlissingen: Uitgeverij ADZ 2006.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘Jacob Haafner in Mauritius, 1786-87’, in: S.M. Toorawa (ed.), The Western Indian Ocean. Esaays on Islands and Islanders, Port Louis: The Hasaam Toorawa Trust 2007.

Velde, P.G.E.I.J. van der, Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809), Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2008.

Veldhoen, L., ‘Over Mahalibalipuram en andere dingen die voorbij gaan’, in: NRC Handelsblad, 25-26 maart 2006.

Verhandeling over het nut, hetwelk de reeds aangewende pogingen, ter voortplanting van het Ware Christendom onder de onbeschaafde volken, te wege gebragt hebben, Dordrecht 1809.

Vogel, J.Ph., De beoefening van de studie der Oud-Indische literatuur in Nederland, Amsterdam 1898.

Vogel, J.Ph., ‘Jacob Haafner. Schets uit de laatste jaren der Oost-Indische Compagnie’, Indische Gids 22 (1900), 383-407.

Vogel, J. Ph., ‘De zevenpagoden’, in: J.Ph. Vogel, Op het spoor van Boeddha, Haarlem 1934, 15-23.

Vloten, J. van, Beknopte geschiedenis der Nederlandsch letteren van de vroegste tijden tot op heden voor gebruik op Hoogere Burger- en andere scholen en alle verdere belangstellenden, Tiel 1863.

Walch, J.L., Nieuw Handboek der Nederlandse Letterkundige Geschiedenis, Den Haag 1947.

Wilhelmi, H.F., De Zeelieden, deel 1, Amsterdam 1824.

Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandse Letterkunde, deel VI, Haarlem 1925.

Witsen Geysbeek, P.G., Algemeen Noodwendig Woordenboek der Zamenleving, Haarlem 1836.

Zonneveld, Peter, van, Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur, Amsterdam 1995.

Zonneveld, P. van, Een échte antikoloniaal: Jacob Haafner (1754-1809)’, in: Theo D’haen en Gerard Termorshuizen (eds), De Geest van Multatuli. Proteststemmen in vroeger Europese koloniën (Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië. Rijksuniversiteit te Leiden 1998), 19-29. Semaian 17.

English

Barrow, J. ‘Voyages’, in: Quarterly review 7 (1812) 13, 120-130.

Bibliotheca Brittannica or a General Index to British and Foreign Literature, Volume I, Authors, (K. Watt, ed.), Edinburgh/Londen 1829.

Bor, J. ‘Mamia, Ammani and other Bayaderes: Europe’s Portrayal of
India’s Temple Dancers’, in: M. Clayton and B. Zon (eds.) Portrayal of the East: Music and Orientalism in the British Empire, 1780s-1940s (Ashagte: Aldershot: Ashgate, 2007, 39-70.

Bor, J. ‘On the Dancers or Devadasis: Jacob Haafner’s Account of the Eighteenth-Century Indian Temple Dancers, in Music and the Art of Seduction’, in: J. Kippen and F. Kouwenhoven (forthcoming).

Ferguson, D., ‘Haafner’s account of Ceylon’, Ceylon Literary Register V (1890-1891), 82-85, 91-93, 99-100, 107-109, 114-116.

Toussaint, J.R., ‘Jacob Haafner, a sketch of his life’, Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon 17 (1928) 3, 93-105.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘The Orientalist, Artist and Writer J.G.Haafner (1755-1809)‘ Dutch Crossing 39 (December 1989), 88-95.

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor ,’Jacob Haafner. Travels Through the Island of Ceylon in 1783′,: Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon, 66 (1992), 3-21.

Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘The Curse of the Missions: Jacob Haafner (1754-1809) on Colonialism and the Christian Missions’, in: William Z. Shetter and Inge van der Cruysse (eds), Contemporary Explorations in the Culture of the Low Countries ( Lanham 1996), 301-308.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘Jacob Haafner in Mauritius, 1786-1787: Houses and Morals on Rollers’, in: Sandra T.T. Evers and Vinesh Y. Hookoomsing (eds), Globalisation and the South-West Indian Ocean (Réduit 2000), 117-127.

Velde, P.G.E.I.J. van der, ‘Champ de Vénus’ on ‘Roller Island’. Jacob Haafner’s description of Mauritius, 1786-1787 (Port Louis: The Hassam Toorawa Trust 2004), 14-23. Occasional Paper 6. Societe de l’Histoire de l’Ile de Maurice. Including the Dutch original and an English translation by Rosemary Robson-McKillop.

Velde, P.G.E.I.J. van der, Jacob Haafner in Mauritius, 1786-87, in: P.Shawkat  M. Toorawa (ed.), The Western Indian Ocean. Essays on Island and Islanders (Port Louis: The Hassam Toorawa Trust 2007), 67-90. Occasional Paper 6. Including an English translation by Rosemary Robson-McKillop of Haafner’s text on Mauritius.

German

Algemeine Deutsche Biographie 1879. Band 10.

Eberspacher, K., ‘Jacob Haafner (1754-1809) und die Mission’. Unpublished translation of
Velde, P.G.E.I.J. van der en J.A. de Moor, ‘Jacob Haafner (1754-1809) en de zending’, in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds.), Jacob Haafner. Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen(Hilversum 1993), 9-28.

Kohl, T.J.,   ‘Ein bewegtes Leben (1755-1809)’, in: J. Haafner,  Reise in einem Palankin, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2004,  470-503.

Kohl, T.J., ‘Anhang’, in : J. Haafner, Reise in einem Palankin, Mainz:Gutenbergbuchhandlung 2004, 504-513.

Kohl, T.J., ‘Der Revolutionsgeneral Jean-Michael Beysser’ in: J. Haafner, Reise in einem Palankin, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2004, 515-523.

Kohl, T.J., ‘Die Ubersetzungen von 1816 (dt.), 1821 (engl.) und 2004 (dt.)’ , J. Haafner,  Reise Ceylon: ‘Haafner in Ceylon, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2004,  297-317, 318-323.

Kohl, T.J., ‘Joseph und Francis Fowke – Haafners Arbeigeber in Kalkutta’, in: Reise nach Bengalen, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2004, 231-266.

Kohl, T.J., ‘Haafners Pate, der Kommerzienrat Tegel, und die Koniglich Preussische Asienkompanie in Emden (KPACE)’, in: J. Haafner,  Erlebnisse und fruhere seereizen, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2006, 177-237.

Kohl, T. J., ‘Zwei Malteser in Indien: Admiral de Suffren und Graf de Bonboux / de Bonvoust’, in:  J. Haafner, Von Madras nach Ceylon, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2006, 274-296.

Kohl, T. J., ‘Eine unbekannte Handschrift Jakob Haafners’, in:  J. Haafner, Von Madras nach Ceylon, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2006, 297-303.

Archival sources on Jacob Haafner (1754-1809)

Amsterdam
Stadsarchief. Archief van de Lutherse Gemeente (213). Communicantenregister 608.
Burgerlijke Stand.

Universiteitsbibliotheek. Westerse handschriften, afdeling Nederland, 9 T, 1-3.

Colmar 
Archives Municipales de Colmar. Burgerlijke stand.

Colombo 
Sri Lanka National Archives.

Den Haag
Nationaal Archief.
Archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Overgekomen Brieven en Papieren: 3342, 3375, 3400, 3542, 3607, 3718, 4246, 4253, 4258, 4263, 5221, 5226, 5230, 5257, 5259, 6478, 6491, 6554, 12571.

Comité tot Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen 1796-1800: 3, 44, 139a, 139b.

Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen 1800-1806: 31, 96, 98, 101.

Haarlem
Noord-Hollands Archief. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, nrs. 15, 71-74, 444, 461, 475

Teylers Stichting Archief. Resoluties en Notulen 2, 3 en 6. Kopie van Haafners manuscript, 1120.

Bezoekregister Teylers Museum, 1803-1809, 149.

Halle
Archiv St. Marien Kirche. Taufregister 1746-1759.

Archiv Frankeschen Stiftungen. Missionarchiv I C 34c, 99a.

Stadtarchiv Halle. Grund- und Lagerbuch der Stadt Halle, 1744.

Bürgerbuch der Stadt Halle 1695, 1742.

Leiden
Universiteitsbibliotheek. Oosterse Handschriften, Archief Hamaker, Or. 5752.

Londen 
India Office Library. Manuscripts in European Languages, Fowke Letters, MSS. Eur E6.

Norderney

Kirchen-Protocoll in der christlichen Gemeinde.

Oegstgeest
Archief Nederlandsch Zendeling Genootschap.

Utrecht
Universiteitsbibliotheek. Handschriften en Oude Drukken, Opuscula in Lingua Bengali, 1480.