Biography

Chronologisch Levensoverzicht van P.J. Veth (1814-1895)

Dit levensoverzicht is gebaseerd op uiteenlopende bronnen die vrijwel zonder uitzondering in de noten van deze biografie zijn terug te vinden. Niet op die manier verkregen informatie gaat terug op de lijst zoals die is opgenomen in het levensbericht van P.A. van der Lith, die over informatie beschikte, die niet langer voorhanden is. Deze lijst is chronologisch van opbouw (de exacte data zijn niet aangegeven maar dikwijls in de biografie terug te vinden) en geeft bij lidmaatschap – indien het niet voor het leven was – het eindjaar. Tevens zijn een aantal gebeurtenissen met betrekking tot Veth die na zijn dood plaatshadden, opgenomen. Op het einde van de lijst zijn een aantal vernoemingen naar Veth van aardrijkskundige, faunistische en floristische aard opgenomen.


1814

Geboorte op 2 december in Dordrecht

1824-1828

Instituut Van der Pijl, Dordrecht

1828-1832

Latijnse School, Dordrecht

1832-1838

Studie Letteren en Theologie aan de Hogeschool Leiden

1832-1838

Studentenvereniging Minervae Sacrum, Leiden

1832-1836

Dispuut Literarum Studio, Leiden

1833-1836

Dispuut Graecis Litteris Sacrum, Leiden

1833

Mathesisexamen

1834

Kandidaatsexamen in de letteren

1834-1838

Dispuut Bereschith, Leiden

1838

Kandidaatsexamen in de theologie

1838-1841

Leraar Engels en oosterse talen aan de Koninklijke Miltaire Akademie te Breda

1841

Doctoraat Honoris Causa Hogeschool Leiden

1841-1842

Hoogleraar oosterse letterkunde aan ‘s Rijks Atheneum, Franeker

1842

Provinciaal Friesch Genootschap, Leeuwarden

1843-1864

Hoogleraar oosterse talen en wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre, Amsterdam

1843-1864

Honorair lid van het dispuut voor oosterse letterkunde, Amsterdam

1843-1864

Nederlandsch Bijbel Genootschap. Lid van het hoofdbestuur

1843-1844

Redacteur van De Referent

1843-1847

Lees Museum, Amsterdam

1843-1876

Redacteur van De Gids

1843-1864

Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Lid van het hoofdbestuur

1844

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Utrecht

1845-1865

Huwelijk met Clara Büchler 1845 Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden

1846-1851

Amstelsociëteit, Amsterdam

1846

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Vanaf 1878 erelid

1846-1851

Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, Amsterdam

1846

Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Halle en Leipzig

1846

Institut d’Afrique, Parijs

1846

Geboorte Huibert Veth

1846-1849

Hoofdbestuur Nut

1849-1851

Voorzitter van afdeling III, Letteren en Schoone Kunsten van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen

1850

Geboorte Daniël Veth

1850

Voorzitter Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

1850-1852

Redacteur van De Indiër

1851

Historisch Genootschap, Utrecht

1851

Koninlijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde, Delft / Den Haag. Vanaf 1882 erelid

1851-1854

Hoofdbestuur Nut

1853

British Academy of Universal Industry, Science and Arts

1854

Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

1854

Oprichter en lid van het Indisch Genootschap. Vanaf 1888 erelid

1856

Geboorte Cornelis Veth

1858

Geboorte Johan Veth

1862-1864

Hoofdbestuur Nut

1862-1864

Lid commissie hervorming onderwijs Indische ambtenaren

1864-1877

Hoogleraar land- en volkenkunde van Nederlands-Indië aan de Rijksinstelling van Onderwijs in de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (Indisch Instituut), Leiden

1864

Buitengewoon lid van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbel Genootschap

1864

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland

1865

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

1865

Overlijden Clara Büchler

1865-1877

Examencommissie voor Indische ambtenaren

1866-1871

Maatschapppij tot Nut van den Javaan

1867-1871

Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië

1870

Overlijden Cornelis Veth

1871

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg

1871

Natuurkundig Gezelschap, Leiden

1872

Huwelijk met Henriëtte van der Koogh

1872

Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië

1873-1884

Voorzitter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

1874

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

1875

Officier de l’Instruction Publique, Parijs

1875

Geographischer und Statistischer Verein, Frankfurt

1875

Société de Géographie, Geneve. Erelid

1876

Société de Géographie, Antwerpen. Erelid

1876

Overlijden Johan Veth

1877-1885

Hoogleraar Geschiedenis, letterkunde, oudheden, instellingen, zeden en gewoonten der volken van de Indische Archipel; physische aardrijkskunde van de Indische Archipel aan de Rijksuniversiteit Leiden

1877

Société Belge de Géographie, Brussel. Corresponderend lid

1877

Commandeur in de Leopoldsorde van België

1877-1882

Bestuurslid van Nederlandsch Afrikaansch Comité

1877-1879

Voorzitter van het uitvoerend comité van de Midden-Sumatra expeditie

1877-1880

Lid van het bestuur van het Comité voor de IJszeevaart

1879

Royal Geographical Society, Londen. Honorair corresponderend lid

1880

Aardrijkskundig Genootschap, Semarang. Erelid

1880

Gesellschaft für Erdkunde, Berlijn. Corresponderend lid. Erelid vanaf 1894

1881

Anti-annexatie Comité Transvaal

1881

Geographische Gesellschaft, Wenen. Erelid

1881

Geographische Gesellschaft, Boedapest. Erelid

1881-1883

Erevoorzitter uitvoerend comité Internationale Koloniale en Uitvoer-handel Tentoonstelling, Amsterdam

1881

Medaille eerste klasse aardrijkskundige tentoonstelling, Venetië

1882

Thorbecke-medaille

1883

Drie erediploma’s en een gouden medaille. Internationale Koloniale en Uitvoer-handel Tentoonstelling, Amsterdam

1883

Société de Topographie de France. Erelid

1883

Commandeur in de Orde van de Eikenkroon

1884

Erevoorzitter KNAG

1885

Scottish Geographical Society, Edinburgh. Honorair corresponderend lid

1885

Overlijden Daniël Veth

1890

Sociedad Geografica de Madrid. Honorair corresponderend lid

1894

Aanbieding Feestbundel

1895

Medaille eerste klasse op het Congres International des Sciences Géographiques

1895

Overlijden op 14 april in Arnhem

1895-1912

Heruitgave Java

1898

P.J. Veth-Fonds van het KNAG

1898

Oprichting grafmonument op de Algemene Begraafplaats te Dordrecht.

1898

Overlijden Henriëtte van der Koogh

1899

Veiling bibliotheek bij E.J. Brill te Leiden

1917

Overlijden Huibert Veth

1953

Instelling van de bronzen en zilveren Veth-medaille door het KNAG

1995

Ter herdenking honderdste sterfdag aanbrengen van een plaquette op het gebouw Nonnensteeg 1-3, Leiden

1995

Tentoonstelling ‘Nederlands-Indië op Papier’ in de Universiteitsbibliotheek Leiden (11 april – 25 mei), vergezeld van een publicatie

1997

Instelling P.J. Veth-fonds voor Studenten CA/SNWS

2000

Publicatie van zijn biografie

Naar Veth vernoemd

Een paradijsvogel, Epimachus Vethi, door Von Rosenberg in 1870. Later als Drepanoris Albertisi beschreven en onder die naam bekend geworden.

Een plantengeslacht, Indovethia Calophylla, door Boerlage in de Feestbundel.

Stretto Veth aan de Westkust van Nieuw-Guinea, door G. Cora. Deze benaming heeft nooit ingang gevonden.