Bibliography

Werken van Pieter Johannes Veth

Verantwoording

Deze lijst van werken van Pieter Johannes Veth heeft als uitgangspunt de lijst die in 1894 was toegevoegd aan de Feestbundel samengesteld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van P.J. Veth door A.P.M. van Oordt en F. de Stoppelaar. Dezelfde lijst is door P.A. van der Lith aan diens levensbericht van P.J. Veth in het Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen toegevoegd. De lijst was verre van compleet en er zaten veel onnauwkeurigheden in. Sommige artikelen die door de auteurs aan Veth werden toegeschreven, zijn niet door Veth ondertekend. Deze heb ik toch in de onderstaande lijst opgenomen met de toevoeging anoniem (AN). De lijst is chronologisch op jaar ingericht. Eerst worden de artikelen opgesomd. Dan worden de in dat jaar gepubliceerde boeken genoemd. Als het gaat om artikelen in een tijdschrift, wordt een alfabetische volgorde op tijdschriften aangehouden. Indien meer artikelen in een jaar in hetzelfde tijdschrift zijn verschenen, zijn ze zoveel mogelijk in chronologie van verschijning opgenomen. Volledigheid is bij de samenstelling van deze lijst nagestreefd, maar ik pretendeer niet dat de lijst volledig is.


1833

‘Homerus’, Studenten-Almanak, 125-126. [AN]

‘Levenswijsheid’, Studenten-Almanak, 156-157. [AN]

1836

‘H.A. Hamaker’, Minerva. Tijdschrift voor studenten 1835-1836, 93-100.

1838

‘Horatius L, I, ode XXII’, Studenten-Almanak, 163. [AN]

1839

‘Het Graf van Generaal Marceau’, Almanak Koninklijke Militaire Akademie, 60-66.

1840

‘Ouderliefde (Aan een ontaarden Zoon)’, Jaarboekje 1840, Dordrecht, 33-35.

Specimen e litteris Orientalibus exhibens majorem partem libri As-Sojutii de nominibus relativis inscripti Lubb al-Lubab, Leiden.

Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English literature, explanatory notes and a glossary. Part I. Dordrecht.

1841

Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English literature, explanatory notes and a glossary. Part II. Dordrecht.

1842

‘Meursinghe Maleisch leesboek’, De Gids 6-1, 407-422.

Pars reliqua As-Sojutii de nominibus relativis, inscripti…, quam auspice… legati Warneriani interprete ex tribus codicibus manuscriptis, cum annotatione critica edidit. Leiden.

1843

‘Javaansche Literatuur’, De Referent 1, 479-480.

Dissertatio de institutis Arabum erudiendae juventuti e literis promovendis inservientibus, Amsterdam.

Oratio de religionis Islamiticae ejusque historiae studio a theologis Christianis minime negligendo. Amsterdam (Over het belang van de beoefening der Islamitische Godsdienstleer en hare geschiedenis voor de Christelijken Godgeleerde).

 

1844

‘Schriften der Kleine Profeten’, De Gids 8-1, 123-130, 191-198.

‘Macbeth door S. Susan’, De Gids 8-1, 336-341.

‘Javaansche spraakkunst’, De Gids 8-1, 431-442, 491-504, 555-565, 615-625, 679-696.

‘F.C.W. Umbreit’s Grondtoonen des Ouden Testaments’, De Gids 8-1, 546-548.

‘Nelson, Pitt en Fox’, De Gids 8-2, 165-174.

‘William Beckford’, De Gids 8-2, 465-480.

‘Rei van Aartsengelen’, De Gids 8-2, 549-550.

‘Iets over het Onderwijs in de Rekenkunst in het Oosten’, De Referent 2, 302-304.

1845

‘Mohammed en de Koran’, De Gids 9-2, 294-309, 346-357, 393-421, 461-478, 525-546.

‘Maleisch Leesboek voor Eerstbeginnenden en Meergevorderden’, De Gids 9-1, 643-645.

‘De Nestorianen of de Tien Stammen’, De Gids 9-1, 657-669, 737-766.

‘Jaarboekjes voor 1845 Aurora, Vergeet mij niet en de Nederlandsche Muzenalmanak’, De Gids 9-1, 113-124, 201-214, 291-306.

‘De magt en invloed der Joden in het hedendaagsch Europa’, De Gids 9-2, 49-54.

‘Vijf brochures betreffende de onderwerping van het Hooger onderwijs in de theologie aan het toezicht van de Synode der Hervormde kerk’, De Gids 9-1, 497-531.

1846

‘Een woord ter nagedachtenis van den hoogleraar Gijsbertus Johannes Rooyens’, Amsterdamsche Studenten-Almanak 13, 117-122.

‘Drie Redevoeringen van Hendrik Albert Schultens’, De Gids 10-1, 174-185.

‘Archaeologie der lijdensgeschiedenis van onzen heer Jezus Christus’, De Gids 10-1, 257-291.

‘Zangen aan een geliefde’, De Gids 10-2, 268-270. [AN]

‘Eothen. Fragmenten van eene reis door Turkije, Syrië en Egypte’, De Gids10-2, 475-484, 627-644.

‘Prof. Dr. R.P.A. Dozy’s Dictionnaire détailé des noms des vêtements chez les Arabes’, De Gids 10-1, 546-555.

De Psalmen in het Laag-Maleisch vertaald door Christenen in Soerabaja(Amsterdam).

1847

‘Tijdschrift ter bevordering van Christelijken zin in Neerland’s Indië: Nederland en Bali en Inwijdings-rede in de nieuw gebouwde kerk te Cheribon’, De Gids, 11-1, 1-49.

‘Verhaal van de krijgsgebeurtenissen en verschrikkelijke rampspoeden van het Engelsche leger in Cabul en van de krijgsgevangenschap in Afghanistan’, De Gids 11-1, 97-132.

‘Oostersche legenden’, De Gids 11-2, 271-290, 293-312.

‘Het derde Nederrhijnsch-Nederlandsch Zangersfeest te Arnhem’, De Gids 11-2, 397-409.

‘Iets over de zeden der Friezen vóór het verlies hunner vrijheid’, De Gids 11-2, 552-562.

‘De Duitschers en Nederlanders voor den Munsterschen vrede’, De Gids 11-2, 817-834.

Beknopte Hebreeuwsche spraakkunst voor de Gymnasiën en tot eigen voorbereiding voor de Akademische lessen, Amsterdam.

1848

‘Bijbelsche aardrijkskunde’, De Gids 12-1, 121-176, 12-2, 555-591.

‘Het Leesgezelschap te Diepenbeek’, De Gids 12-1, 253-254. [AN]

‘A.L.G. Toussaint’s Mejonkvrouw de Mauléon’, De Gids 12-1, 256. [AN]

‘P. Hofstede de Groot’s brochure over de berichten omtrent de Groningse School, door I. da Costa toegelicht’, De Gids 12-1, 398-400.

‘Warnasari, Letterkundig jaarboekje voor 1848’, De Gids 12-2 388-392.

‘De openbaarheid in koloniale aangelegenheden’, De Gids 12-2, 72-116.

Bijdragen tot de kennis van den politieken toestand van Nederlandsch-Indie. I De openbaarheid in koloniale aangelegenheden, Amsterdam.

Bijdragen tot de kennis van den politieken toestand van Nederlandsch-Indië. II De politieke demonstratie te Batavia, Amsterdam.

1849

‘Stemmen over den staat van het onderwijs en de beschaving bij de Javanen’, Bijdragen tot de bevordering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen8 (1849-1850) 8, 64-68.

‘E.J. Diest Lorgeon’s Balthazar Bekker in Franeker, een portret uit de xviide eeuw’, De Gids 13-1, 242-244.

‘W.M. Thackeray’s Gedenkschriften van den heer Yellowplush, voorheen bediende in vele aanzienlijke huizen’, De Gids 13-1, 355-356. [AN]

‘Warnasari, Indisch Jaarboekje, 1849’, De Gids 13-2, 116-123. [AN]

‘De oppositie tegen het Koloniale stelsel’, De Gids 13-1, 245-286 13-2, 157-193.

‘De geschiedenis van Sumatra’, De Gids 13-2, 437-460, 529-600, 677-704.

‘Over de noodzakelijkheid om de beoefening der Oostersche talen aan de Nederlandsche Hoogescholen uit te breiden’, Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, 62-85.

‘De Mantawei-eilanden ten westen van Sumatra. Inleiding’, TNI 1-11-3, 201-213.

Een blik op den Indischen Archipel, Amsterdam.

W.R. van Hoëvell, Reis over Java, Madura en Bali in het Midden van 1847, dl. 1, Amsterdam.

H.J.J.L. de Stuers, De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra, dl. 1, Amsterdam.

1850

‘De geschiedenis van Sumatra’, De Gids 14-1, 19-58, 150-180.

‘Logan’s Journal of the Indian Archipelago’, De Gids 14-1, 785-791.

‘De Edomieten en Nabateërs’, De Gids 14-2, 1-30.

‘”Verslag aangaande het eiland Banka” door Thomas Horsfield’, TNI 1-12-3, 192-226, 12-5, 358-382.

De beoefening der Oostersche letteren aanbevolen aan de algemeene belangstelling, Amsterdam.

Over den toestand en de behoeften van het onderwijs der jeugd in Nederlandsch-Indië. Aanspraak gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 13 augustus 1850, Amsterdam.

H.J.J.L de Stuers, De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra, dl. 2, Amsterdam.

1851

‘”Verslag aangaande het eiland Banka” door Thomas Horsfield’, TNI 1-13-1, 50-62, 13-4, 273-291, 13-5, 388-405.

‘Iets over de opvoeding der kinderen van Europesche militairen in N. Indië’,TNI 1-13-2, 89-99.

‘Geschiedenis van Sumatra’, TNI 1-13-2, 178-184.

W.R. van Hoëvell, Reis over Java, Madura en Bali in het Midden van 1847,dl. 2, Amsterdam.

Supplementum annotationis in Librum As-Sojutii de nominibus relativis. Leiden.

1852

‘De Edomieten en Nabateërs’, De Gids 16-1, 265-298.

‘Populaire aardrijkskunde in ons Vaderland’, De Gids 16-2, 529-561.

‘Verslag aangaande het eiland Banka” door Thomas Horsfield’, TNI 1-14-11, 321-345.

Beknopte Hebreeuwsche spraakkunst voor de Gymnasiën en tot eigen voorbereiding voor de Akademische lessen, Amsterdam. Tweede herziene en vermeerderde druk.

1853

‘De halve maan en het kruis; of waarheid en verdichting op reizen in het Oosten’, De Gids 17-1, 256-257.

‘De Delftsche Akademie als instituut tot opleiding van ambtenaren voor Neerlandsch Indië’, De Gids 17-2, 63-94.

‘De toonkunst bij de Hebreen’, De Gids 17-2, 241-271.

G. Weil, Legenden der Muselmannen over bijbelsche personen, Schiedam.

up

1854

‘Rein en onrein volgens de Mozaïsche wet’, Evangelie-Spiegel.

‘De Oostersche quaestie’, De Gids 18-1, 149-199.

‘J.F.G. Brumund’s Indiana’, De Gids 18-1, 565-594.

‘N. Keyzer’s vertaling van G. Weil’s Biblische Legenden der Muselmänner’, De Gids 18-2, 488-492.

Borneo’s Wester-Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch, voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands, dl.1, Zaltbommel.

W.R. van Hoëvell, Reis over Java, Madura en Bali in het Midden van 1847, dl.3, Amsterdam.

1855

‘Suriname’, De Gids 19-1, 186-238.

‘Het eiland Timor’, De Gids 19-1, 545-611, 695-737, 19-2, 55-100.

‘Nieuwe kaarten en atlassen’, De Gids 19-2, 158-198.

‘Het eiland Flores’, TNI 1-17-9, 153-184.

1856

‘William Hogarth’, De Gids 20-2, 442-480. [AN]

‘C.G.C. Reinwardt’, HGIG, 3, 185-225. [AN]

‘”Mijne tweede reis rondom de wereld” door Ida Pfeiffer’, TNI 1-18-6, 444-447.

‘”Specimen des caractères de la langue des Battas, de l’île de Sumatra, gravés et fondus par N. Tetterode, fondeur en caractères à Rotterdam, sous la direction de Mr. H.C. Millies d’Amsterdam” en “Specimen des caractères de la langue de Macassar et de la langue Bouguie, dans l’île de Célèbes, gravés et fondus par N. Tetterode, fondeur en caractères à Rotterdam, sous la direction de Mr. H.C. Milliës d’Amsterdam”‘, TNI 1-18-9, 192-198.

Borneo’s Wester-Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch, voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands, dl. 2, Zaltbommel.

1857

‘Hypatia’, De Gids 21-1, 3-30.

‘Phantoms and poems’, De Gids 21-1, 157-160.

‘De Schuttersmaaltijd van Van der Helst’, De Gids 21-1, 537-566.

‘Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen’, De Gids 21-1, 217-249, 356-372, 687-704, 21-2, 375-422.

‘Friedrich Bodenstedt’s Tausend und ein Tag im orient en Demetrius’, De Gids 21-2, 507-551, 737-782.

1858

‘Jacobus Arnoldus Hazaart, resident van Timor’, HGIG 5, 44-47.

‘Koloniën, Kolonialpolitik und Auswanderung’, De Gids 22-1, 130-141.

‘Peper en zout’, De Gids 22-1, 425-427.

‘Zwischen Himmel und Erde’, De Gids 22-1, 838-844.

‘Het onderwijs der Javanen’, De Gids 22-2, 747-779.

‘Nederlands oudheden’, De Gids 22-2, 820-827.

‘De fabriekatie van koperen pasmunt voor Ned. Indië’, TNI 1-20-9, 129-174.

W.A. van Rees, Montrado. Geschied- en krijgskundige bijdrage betreffende de onderwerping der Chinezen op Borneo: naar het dagboek van een Indisch officier over 1854-1856, ’s Hertogen-bosch.

‘Voorrede’, in: D.C. Steyn Parvé, De Bijbel, de Koran en de Veda’s. Tafereel van Britsch-Indië en van den opstand des Inlandschen legers aldaar, 2 dln., Amsterdam.

 

1859

‘Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië’, De Gids 23-1, 583-588.

Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijk Gezin, 3 dln., Amsterdam. Samen met W. Moll en F.J. Domela Nieuwenhuis.

1860

‘Reint le Bruijn, zendeling’, HGIG 7, 101-103.

‘Jean Chrétien Baud’, De Gids 24-1, 297-318.

‘Multatuli versus Droogstoppel, Slijmering en Co’, De Gids 24-2, 58-82, 233-269. [B]

‘De Camera Obscura van Jeronymus’, De Gids 24-2, 760-780.

‘Rapport over de papieren van Joan Gideon Loten’, Kronijk van het Historisch Genootschap IV serie, dl. 1, 107-116.

Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië. I De rijst, Amsterdam Deventer Leiden.

1861

‘Koloniale Jaarboeken. Maandschrift tot verspreiding van kennis der Nederlandsche en buitenlandsche overzeesche bezittingen’, De Gids 25-2, 125-130.

‘De Geschiedenis van den Semitischen taalstam’, De Gids 25-2, 659-706, 834-867.

Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië. II De koffie, Amsterdam Deventer Leiden.

Verspreide opstellen van Jan van Gilse; ter hernieuwde uitgave bijeengebracht door P.J. Veth, 5dln., Amsterdam 1860-1861.

Het leven van Dr. J. van Gilse: eene inleiding tot de uitgave zijner verspreide en nagelaten geschriften dl. 5, Amsterdam 1860-1861.

1862

‘Terentius en het oude Romeinse blijspel’, De Gids 26-2, 606-637, 697-739.

‘A. Kuenen’s Historisch kritisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de Schriften des Ouden Verbonds’, Godgeleerde BijdragenXXXVI, 40-90.

Een blik op de Nederlandsche volksschool, naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Amsterdam Deventer Leiden.

1863

‘Het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Nieuwe serie. 1e jaargang’, De Gids27-1, 344-358.

‘Algemeene Atlas van Nederlandsch-Indië’, De Gids 27-2, 164-181.

1864

‘De nieuwste literatuur over Nederlandsch-Indië’, De Gids 28-1, 134-159, 399-424, 581-618, 28-2, 159-180, 502-523, 28-3, 150-179, 298-327.

‘Geschiedenis der Oudheid’, De Gids 28-1, 619-625.

‘De voorwaarden der benoembaarheid van Oost-Indische ambtenaren’, De Gids 28-3, 486-520.

‘Een Nederlandsche geschiedschrijver. Overzicht der historische geschriften van R.P.A. Dozy’, De Gids 28-4, 411-462.

‘J.F.G. Brumund’, Levensberigten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 3-28.

Over den aard en het doel van het onderwijs in de Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië voor toekomende ambtenaren, Leiden.

De voorwaarden der benoembaarheid van ambtenaren voor de Indische dienst, Amsterdam.

1865

‘De nieuwste literatuur over Nederlandsch-Indië’, De Gids 29-1, 132-159.

‘Het stelsel van bestuur in Nederlandsch-Indië’, De Gids 29-1, 360-379.

‘De redding van Cherson’, De Gids 29-1, 463-482.

‘Het Indisch Tijdschrift’, De Gids 29-2, 205-208.

‘Onze koloniale staatkunde’, De Gids 29-4, 385-422.

‘Over de physische geographie van den Indischen Archipel’, TNI 2-3-7/8, 1-22.

Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië. III Het katoen, Amsterdam Deventer Leiden.

Over de Physische Geographie van den Indischen Archipel, Zaltbommel.

1866

‘De Cultuurwet’, De Gids 30-1, 1-19, 241-290, 475-499, 30-2, 65-122, 274-332.

‘De oudheid in modern gewaad. G. Ebers’ Aegyptische koningsdochters’, De Gids 30-3, 476-510.

‘Den tegenwoordigen toestand en de ontwikkeling der Buitenbezittingen, thans voor zooveel het eiland Borneo betreft’, TNI 2-4-8/9, 168-193.

Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië. IV De sago, Amsterdam Deventer Leiden.

1867

‘Oostersche woorden in de Nederlandsche taal’, De Gids 31-1 410-438.

‘Philip Baldeus’, De Gids 31-2, 193-231.

‘P. Romeyn’s wat is er van de klachten over het lager onderwijs’, De Gids 31-3, 155-159.

‘Gustav Freytag als romanschrijver’, De Gids 31-3, 319-344.

‘De onderhoorigheden van Madjapahit’, TNI 3-1-1/3, 88-97, 293-295.

‘De hoofden van Rembang en de schorsing van het besluit van 5 Jan. 1866’, TNI 3-1-1, 98-99. [AN]

‘Het oordeel der Bantamsche hoofden over die schorsing’, TNI 3-1-1, 99. [AN]

‘De telegrafische verbinding van Java en Sumatra’, TNI 3-1-1, 99-102. [AN]

‘De politie te Samarang’, TNI 3-1-1, 102. [AN]

‘Vergelijking van den handel van Britsch-Indië met dien van Java en Madura’, TNI 3-1-1, 102-103. [AN]

‘Eene oude getuigenis omtrent de arbeidzaamheid der Javanen’, TNI 3-1-1, 104. [AN]

‘De oorsprong van het woord “Hoejalat”‘, TNI 3-1-1, 104-106.

‘Vulcaniciteit van Nieuw-Guinea’, TNI 3-1-1, 106.

‘De waarheid aangaande de bekende verwoesting der Suikerrietvelden in Cheribon’, TNI 3-1-1, 106-109.

‘De Papilioniden van den Indischen Archipel. Eene bijdrage tot de zoölogische geographie’, TNI 3-1-3, 266-277.

‘De waarheid omtrent het woord “Hoejalat”‘, TNI 3-1-3, 289-291.

‘Een paar opmerkingen omtrent Maleische teksten over de geschiedenis van Atjeh op Sumatra’, TNI 3-1-3, 291-293.

‘Portugeesche woorden in de taal der Nederlanders in Indië en in het Moederland’, TNI 3-1-3, 295-296.

‘Statistieke mededeelingen betreffende Ceylon’, TNI 3-1-4, 297-316.

‘Portugeesche titels op Timor’, TNI 3-1-4, 361-362.

‘De denkbeelden van den generaal Van den Bosch over het Nederlandsch gezag op Sumatra’ Inleiding, in TNI 3-1-5, 385-388.

‘De invoer en de teelt van gambier op Java’, TNI 3-1-5, 456-458.

‘Het meer van Toba’, TNI 3-1-6, 540-541.

‘De oorsprong der woorden BenzoëBetelKaaiman en Leguaan’, TNI 3-1-6, 541-544.

‘Ophelderingen betrekkelijk de lijst der onderhoorigheden van Madjapahit’, TNI 3-1-7, 96-98.

‘Aanvulling van vroegere mededeelingen omtrent den invoer en teelt van gambier op Java’, TNI 3-1-7, 98-100.

‘Twee quaestien omtrent het grondbezit der Javanen’, TNI 3-1-9, 225-237.

‘Iets over vertalingen des korans in de talen van den Indischen Archipel’, TNI3-1-10, 303-310.

‘Gedachten over de behandeling der Geschiedenis van Nederlandsch-Indië’, TNI 3-1-10, 320-333.

‘Fragmenten van eene reis op de westkust van Borneo in 1830’ Inleiding, TNI3-1-12, 474-475.

‘Het eiland Rozengein’, TNI 3-1-12, 520.

1868

‘Reizen in het Noorden (Naar aanleiding van G. Keller, Een zomer in het Noorden en U.W. Thoden van Velzen, Zes weken in het Noorden)’, De Gids32-1, 80-111, 307-335, 32-2, 136-164, 269-289.

‘Mémoire Bibliographique sur les Journeaux des Navigateurs Néerlandais, Rédigé par P.A. Tiele en Inventaris der Verzameling Kaarten, berustende in het Rijksarchief’, uitgegeven door P.A. Leupe, TNI 3-2-2, 140-148.

‘Ost-Indische Damen und Herren von Dr. J. ten Brink. Aus dem Holländischen von Wilhelm Berg en Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 3e volgreeks, deel I en II’, TNI 3-2-4, 317-323.

‘Nog een woord aan den heer Enklaar’, TNI 3-2-4, 334-340.

‘Mr. S. Keyzer’, TNI 3-2-5, 402-413 en TNI 3-2-7, 104-105.

‘Aus dem Indischen Leben von Dr. W.R. von Hoëvell. Aus dem Holländischen von Wilhelm Berg’, TNI 3-2-3, 233. [AN]

‘Geographie van Nederlandsch-Indië, door Dr. J. Pijnappel Gzn’, TNI 3-2-6, 489-494.

‘Bijzonderheden van de gambier-cultuur op Java’, TNI 3-2-10, 362-364.

‘Diverse boekaankondigingen’, TNI 3-2-10, 336-356.

‘Bijdragen tot de kennis van het eiland Bali’, TNI 3-2-11, 367-410.

‘Iets over de bang en haar gebruik in Indië’, TNI 3-2-11, 428-430.

‘Opmerkingen over een paar geographische namen’, TNI 3-2-11, 436.

‘De vruchtvorming van katjang tanah’, TNI 3-2-11, 436-437.

‘Javaansche studenten in Egypte’, TNI 3-2-11, 438.

‘De oorsprong van den Javaanschen adel’, TNI 3-2-12, 474-484.

1869

‘De phases der bestrijding van het koloniale stelsel’, De Gids 33-1, 100-122.

‘Wilde planten uit Europa naar Java overgebracht’, TNI 3-3-1, 51-54 .

‘Nog een woord over de benamingen der hooge en lage taal in het Soendaneesch’, TNI 3-3-1, 55-56.

‘”Het Kultuurstelsel. Zes voorlezingen van N.G. Pierson” en “Geschiedenis van het Kultuurstelsel”, eerste deel, door G.H. van Soest’, TNI 3-3-3, 232-248.

‘Aanteekeningen over de Soendaneesche Taal- en Letterkunde (Fragmenten uit de correspondentie van W.H. Engelmann met het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap). Bijlage. (Eene vertaling van het Evangelie van Lukas in het Soendaneesch. Door D. Koorders)’, TNI 3-3-4, 255-275 en 276-278.

‘Reports by Her Majesty’s Secretaries of Embassy and Legation on the manufactures, commerce, etc., of the countries in which they reside. Nos 5 and 6, 1868’, TNI 3-3-4, 291-297.

‘Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier, door W.A. van Rees. Derde druk. Eerste en Tweede Serie’, TNI 3-3-4, 297-303.

‘H.C. Milliës’, TNI 3-3-4, 304-315.

‘W.H. Engelmann’, TNI 3-3-4, 315-322.

‘Katalogus der ethnologische afdeeling van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen’, TNI 3-3-5, 363-371.

‘De contractu “do ut des” jure Mohammedano door L.G.C. van den Berg’, TNI3-3-5, 379-394.

‘Terechtwijzing omtrent een bericht in het Bataviaasch Handelsblad’, TNI 3-3-5, 398-400.

‘Er is slechts één Soendasche taal’, TNI 3-3-5, 400-402.

‘De tegenwoordige toestand van Benkoelen’, TNI 3-3-5, 402-404.

‘”Over den tegenwoordigen toestand van den landbouw op Java” door H. de Bruyn’, TNI 3-3-6, 475-481.

‘Bijenteelt op Java’, TNI 3-3-6, 488-489.

‘Alpenflora op Java’, TNI 3-3-6, 491-494.

‘Eene quaestie van Latiniteit’, TNI 3-3-6, 495-496.

‘Erinnerungen aus der Laufbahn eines Indischen Officiers von W.A. van Rees. Nach der dritten Auflage des Holländischen übersetzt von Wilhelm Berg. Erste Serie. Erster Theil. Mannheim, Druck und Verlag von J. Schneider, 1869’, TNI 3-3-12, 491-493.

‘Een paar taalkundige opmerkingen’, TNI 3-3-7, 66-67.

‘Eenige Maleische woorden in de Nederlandsche taal’, TNI 3-3-7, 67-68.

‘Een bom die zijn werking mist (naar aanleiding van een artikel over individueel grondbezit in den Java-Bode)’, TNI 3-3-7, 68-70.

‘De verpanding van akkers op Java (naar aanleiding van E.A.J. Francis ‘Iets over particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok’ en J.W. Woltzen ‘Individueel grondbezit’)’, TNI 3-3-8, 75-96.

‘Het beratip beamal in Bandjermasin’, TNI 3-3-9, 197-202.

‘E.W.A. Ludeking, Schets van de residentie Amboina’, TNI 3-3-9, 203-214.

‘Het Mohammedaansch recht op Java’, TNI 3-3-9, 221-223.

‘Nog een woord over hoog en laag Soendaneesch’, TNI 3-3-9, 226.

‘Verbeteringen van het vorig nommer’, TNI 3-3-9, 229-230.

‘Het Indische Departement van Circumlocutie’, TNI 3-3-12, 494-495.

‘Bijdrage tot de kennis der Mohammedaansche geestelijkheid op Java’, VMKAWL XII, 140-142 en 149-151.

Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indië, 3 dln. Leiden. Samen met H. van Alphen en J.C.W. van den Bergh van Eysinga – Roorda van Eysinga.

1870

‘Sicherer en Akveld, Hoogduits en Nederlandsch woordenboek’, De Gids 34-1, 364-374.

‘De heilige oorlog in den Indischen Archipel’, TNI 3-4-2, 167-176.

‘”Essai d’une Faune Entomologique de l’Archipel Indo-Néerlandais” par S.C. Snellen van Vollenhoven’, TNI 3-4-2, 219-228.

‘Eene nieuwe uitgave van den Algemeenen Atlas van Ned. Indië’, TNI 3-4-5, 402-405.

‘De oorsprong van de dikir’, TNI 3-4-5, 405-410.

‘Verklaring van het woord pampoes’, TNI 3-4-5, 410-411.

‘”Ethnographische beschrijving der Dajaks” van M.T.H. Perelaer’, TNI 3-4-6, 477-485.

‘Nog iets over de bang of gandja’, TNI 3-4-7, 85-86.

‘Vrouwenregeeringen in den Indischen Archipel’, TNI 3-4-11, 354-369.

‘De heer Dirk van Haren Noman’, TNI 3-4-12, 145-147. [AN]

‘Balische planten en plantennamen’, TNI 3-4-12, 442-443.

‘Het Koeteische vorstenhuis’, TNI 3-4-12, 453-474.

‘Ixora en Pavetta’, TNI 3-4-12, 489.

Insulinde: Het land van den orang-oetan en den Paradijsvogel, dl.1, Amsterdam. [A.R. Wallace, The Malay Archipelago]

1871

‘De volkstellingen der Padangsche bovenlanden’, De Gids 35-4, 307-346.

‘De kunstzin der Javanen (Met eene Plaat)’, TNI 3-5-3, 217-225.

‘H.C. Klinkert’s vertaling uit het Maleisch van “Pandja Tandaran, of de geschiedenis van Galilah en Daminah. Eene keur van Oostersche fabelen”’, TNI 3-5-5, 383-388.

‘De Djakat’, TNI 3-5-6, 451-477.

‘De nieuwe regeling der benoembaarheid van Indische ambtenaren’, TNI 3-5-7, 65-74.

‘”Engelands val, 1875-1925; de slag van Dorking, herinneringen van een vrijwilliger; uit het Engelsch door en met een voorrede van Dr. R.P.A. Dozy’, TNI 3-5-10, 320-322.

‘De namen der takken van wetenschap behandeld op de scholen van Sumatra’, TNI 3-5-11, 401-402.

‘”Recherches sur les monnaies des indigènes de l’Archipel Indien et de la Péninsula Malaie” par H.C. Milliës’, TNI 3-5-12, 453-465.

‘De geneeskrachtige eigenschappen van Eucalyptus globulus’, TNI 3-5-12, 479-481.

‘Nalezing op de beoordeelingen der “Studiën over de inlandsche huishouding in de Padangsche bovenlanden” door den heer Verkerk Pistorius’, TNI 3-5-12, 481-484.

‘Voordracht over de belasting die in Mohammedaansche landen onder den titel van Zakah geheven wordt’, VMKAWL 2e reeks 2, 55-58 en 88-92.

Insulinde: Het land van den oerang-oetan en den paradijsvogel, dl.2, Amsterdam. [A.R. Wallace, The Malay Archipelago]

1872

‘Javasche Landschappen’, De Gids 36-1, 1-46.

‘J.A.M. Mensinga Ueber alte und neue astrologie’, De Gids 36-3, 563-567.

1873

‘Odilde. W. Bilderdijk’s eerste huwelijk door C.J. Brummeler Andriesse’, De Gids 37-4, 571-590.

Eenige artikelen de talen van Nederlandsch Indië betreffende, Treasure of languages or rudimentary dictionary of universal philology, Londen.

Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland: Topographisch-Historische beschrijving, Leiden.

Het eiland Sumatra, Amsterdam.

1874

‘A. Ising’s Wallace’s reizen door den Indischen archipel’, De Gids 38-1, 574-579.

‘Levensbericht van Taco Roorda’, JKAW, 17-58.

‘Over Spaansche en Portugeesche woorden bij Nederlandsche schrijvers’, VMKAWL, deel IV, 69-70 en 113-116.

‘Voorrede’, in: J. Groneman, Bladen uit het dagboek van een indisch geneesheer.

1875

‘Schetsen van Java’, Eigen Haard 167-168, 189-190, 300-302, 372-373.

‘Observations sur les lignes de Wallace’, in: Congres international des sciences géographiques tenu a Paris Aout 1875. Tome 1, 305-309.

Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch 1, Haarlem.

1876

‘Oudheden van Java’, Eigen Haard 103-104, 143-144.

‘Het landschap Deli op Sumatra’, Eigen Haard 349-352.

‘Openingsrede van de eerste algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap op 3 juni 1873’, TAG 1, 1, 12-14.

‘Het landschap Abung’, TAG 1, 1, 35-48.

‘De vermeerdering der kennis van den aardbol gedurende het afgelopen jaar’,TAG 1, 1 48-56, 93-115.

‘Geographische Aantekeningen betrekkelijk het eiland Flores’, TAG 1, 1, 180-187.

‘Beccari’s reis van Makassar naar Kendari’, TAG 1, 1, 199-204.

‘Nekrologie van Dr. C.G.C.F. Greiner’, TAG 1, 1, 204-205.

‘De Maleische Atlas’, TAG 1, 1, 247-248.

‘Bibliographie van Nederlandsche boeken, brochures, kaarten enz. over Afrika’, TAG 1, 1, 300-311, 358-385.

‘Een Nederlandsch reiziger op Zuid-Celebes, B.F. Matthes’, TAG 1, 1, 311-313.

Bibliographie van Nederlandsche boeken, brochures, kaarten, enz. over Afrika, Utrecht (samen met C.M. Kan).

1877

‘J. Schouw Santvoort’, Eigen Haard 405-407.

‘De Nederlandsche reiziger Samuel van de Putte’, TAG 2, 1, 5-19.

‘De Gajo’s, een volksstam in de binnenlanden van Atjeh’, TAG 2, 1, 30-31.

‘Het landschap Aboeng en de Aboengers op Sumatra’, TAG 2, 1, 35-48.

‘Geographische aanteekeningen betreffende de Kei-eilanden’, TAG 2, 1, 92-96.

‘Het landschap Deli op Sumatra’, TAG 2, 1, 152-170, 197.

‘Geographische aanteekeningen omtrent de Oostkust van Atjeh’, TAG 2, 1, 235-246.

‘Eerste supplement tot de bibliografie van Nederlandsche boeken, brochures, kaarten, enz. over Afrika’, TAG 2, 1, 253-256.

‘De Maleische naam der paradijsvogels’, TAG 2, 1, 296.

‘Wat zijn tower-muskets?’, TAG 2, 1, 296, 371.

‘De aanplant van de Eucalyptus Globulus’, TAG 2, 1, 371.

‘Een woord bij de kaart Diëng-gebergte, TAG 2, 1, 357-358.

De toevoeging der talen en letterkunde van Nederlandsch-Indië aan de vakken van het hooger onderwijs, Leiden.

1878

Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch 2, Haarlem.

H.C.B. von Rosenberg, Der Malayische Archipel. Land und Leute in Schilderungen, gesammelt während eines drei¤igjährigen Aufenthaltes in den Kolonien, Leipzig.

‘Inleiding’, in: F. Schüssler, Zuid-Afrika, populair geschetst, Amsterdam, x-xiv.

1879

‘Oudheden van Java’, Eigen Haard, 202-203, 263-264.

‘Dr. W.R. baron van Hoëvell’, Eigen Haard 171-174.

‘Leiden contra Delft in zake de opleiding der Indische ambtenaren I en II’, Indische Gids 1-1, 401-427, 585-605.

‘W.R. baron van Hoëvell’, De Nederlandsche Spectator, 90-93.

‘The Dutch expedition to Central Sumatra’, Proceedings of the Royal Geographical Society 1, 759-777.

‘De ontdekking van de Straat Egeron’, TAG 3, 1, 211-212.

‘P. Bleeker’, TAG 3, 1, 262-264.

‘A.B. Cohen Stuart’, TAG 3, 1, 264-266.

‘Nalezingen en Verbeteringen’, TAG 3, 1, 267-270.

1880

‘Notizia su Selajar ed isole adiacenti’, Cosmos de Guido Cora 6, 41-53.

‘J.C.J. de Jonge’, Eigen Haard 148-151.

‘De Moskee van Indrapoeri’, Eigen Haard 374-375.

‘Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge’, in: Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 22-68.

‘Die Expedition nach Central-Sumatra, ausgeführt von der niederländischen Geographischen Gesellschaft’, Dr. A. Petermann’s Mittheilungen aus Justus Perthes’ Geogr. Anstalt 26, 1-14.

‘J.J. Hoffmann’, TAG 4, 1, 32-34.

‘J.M. Obreen’, TAG 4, 1, 34-35.

‘G. A. Staringh’, TAG 4, 1, 35-36.

‘D.W. Rost van Tonningen’, TAG 4, 1, 36-37.

1881

‘Onze Transvaalsche broeders’, De Gids 45-1, 336-351, 545-566 .

‘De betekenis van den naam Alfoeren’, TAG 5, 1, 72, 154.

‘Een tochtje naar het eiland Misool’, TAG 5, 1, 80-89.

‘De beteekenis van den naam Pekalongan’, TAG 5, 1, 108-109.

‘Nog iets over de zoölogische resultaten der Sumatra-expeditie’, TAG 5, 1, 124-125.

‘De oorsprong van den naam Dajak’, TAG 5, 1, 182.

‘De bevolking van Java’s hoofdsteden’, TAG 5, 1, 188.

Onze Transvaalsche broeders, Amsterdam.

1882

‘Aantekeningen op het derde deel van Java, geographisch, ethnologisch, historisch’, TAG 6, 82-86, 114-120.

‘Atjehsche Handschriften’, TAG 6, 1, 111-112.

‘Iets over de kaart van een gedeelte van Sumatra’s Oostkust bij de geographische aanteekeningen van den heer Gramberg’, TAG 6, 1, 183-184.

‘Iets over de verdiensten van Frederik de Houtman als sterrekundige’, TAG 6, 1, 230-233.

Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch 3, Haarlem.

Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch-Indië (volgens teekeningen en studiën naar de natuur door A. de Grijs, geëtst door C.L. van Kesteren), Rotterdam.

1883

‘Het gebied der Nederlandsche taal’, Volksalmanak voor het jaar 1883 uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, 142-161.

‘Melvill van Carnbee’, The Encyclopaedia Britannica XV, 844-845. Londen. [AN]

‘Aantekeningen op het eerste deel van Java, geographisch, ethnologisch, historisch’, TAG 7, 1, 28-35.

‘Feestrede ter gelegenheid van de viering van het tienjarig bestaan des Genootschaps’, TAG 7, 1, 144-148.

Catalogue de la section des colonies Néerlandaises à l’exposition internationale coloniale et d’exportation générale, tenue du 1 mai au 31 Octobre 1883, à Amsterdam, Leiden.

Catalogus der Afdeeling Nederlandsche koloniën van de Internationale Koloniale en Uitvoer-handel Tentoonstelling (van 1 Mei tot Ult. October 1883) te Amsterdam, 3 dln., Leiden.

1884

‘Mr. S.C.J.W. van Musschenbroek’, Eigen Haard, 124-127.

‘J.M. Schuver’, Eigen Haard, 394-398, 409-411.

‘De uitbarsting van den vulkaan Krakatau in 1680’, TAG 1, 2, 24-27.

‘S.C.J.W. Musschenbroek’, TAG 1, 2, 52-57.

‘De beoefening der Afrikaansche talen door Nederlanders’, TAG 1, 2, 297-302.

Ontdekkers en Onderzoekers. Zevental levensschetsen, ter tweede verbeterde en vermeerderde uitgave bijeenverzameld, Leiden.

Java, register en verbeteringen, Leiden.

1885

‘Schetsen uit Insulinde I-VI’, Eigen Haard 178-180, 226-228, 284-286, 348-349, 441-444, 602-604.

‘Johan Mauritz Mohr’, De Gids 49-3, 55-87.

‘Daniël David Veth’, De Katholieke Illustratie 19, 94-96, 103-104, 110-112.

‘De Hervormde Kerk onder de Oost Indische Compagnie’, TAG 2, 2, 549.

1886

‘Schetsen uit Insulinde VII-XII’, Eigen Haard 70-72, 222-224, 342, 378-380, 526-528, 602-604.

‘De mijnbouw-maatschappij “Tambang”’, Eigen Haard 539-546.

‘Open Brief aan W.J. Hofdijk’, De Gids 50-3, 135-144.

1887

‘Een heilige badplaats bij Semarang. (Met eene afbeelding door Mari ten Kate)’, Volksalmanak voor het jaar 1887 uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 57-64.

‘H.A. van Reede tot Drakestein’, De Gids 51-3 423-475, 51-4, 113-161.

‘S.C.J.W. van Musschenbroek’, TAG 2, 4, 176, 320.

Daniël Veth’s reizen in Angola, voorafgegaan door eene schets van zijn leven, Haarlem. Samen met Joh. F. Snelleman.

1888

‘Brief aan de redactie naar aanleiding van Dr. Langkavel: “Pferde und Naturvölker”’, IAE 1, 159-161.

‘Opmerkingen naar aanleiding van het opstel “Het Hasan-Hosein- of Taboetfeest te Benkoelen”’, IAE 1, 230-233.

‘Beschouwingen van Engelsche prinsen over Nederlandsche Koloniale toestanden’, TNI 4-10, 321-364.

‘Het internationaal Archief voor Ethnographie’, TNI 4-10, 432-445.

1889

‘Mededeelingen over Kafferstammen’ brief aan de redactie van het Internationales Archiv für Ethonographie, IAE II, 49-50.

Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden, Arnhem.

1890

‘Hasan-Hosein of Taboetfeest’ brief aan de redactie van het Internationales Archiv für Ethonographie, IAE III, 194-195.

1891

‘De ethnologische Studiën van Prof. G.A. Wilken’, IAE IV, 282-284.

1893

‘De Nederlanders in Afrika’, TAG 10, 2, 240-295.

1894

De leer der Signatuur. Met een naschrift: De Mandragora, Leiden.

Het paard onder de volken van het Maleische ras, Leiden.